Privacy


PRIVACYVERKLARING van iVALIDATIE BV


iVALIDATIE BV, gevestigd aan Van Heuven Goedhartlaan 119 1181 KK Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Omdat wij volledig onafhankelijk zijn, is alles over onze organisatie transparant en gelijk voor consument, taxateur, tussenpersoon, hypotheekverstrekker en andere belanghebbenden.

iVALIDATIE BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor het valideren van taxatierapporten en dat proces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. iVALIDATIE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de validatie van taxatierapporten.

Contactgegevens:

www.ivalidatie.nl
Van Heuven Goedhartlaan 119
1181 KK Amstelveen
020-3450034
info@ivalidatie.nl

Natasja Oskam is de Functionaris Gegevensbescherming van iVALIDATIE BV. Zij is te bereiken via natasja.oskam@ivalidatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iVALIDATIE BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • GPS locaties
 • Kantooradres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een validatieopdracht in te dienen via onze website, in correspondentie en telefonisch
 • In geval u een taxateur bent verwerken wij ter identificatie ook uw geboortedatum en plaats en het polisnummer van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Gegevens via de NRVT

Wij ontvangen gegevens over uw kantoor en certificering van de toezichthouder Nederlands Register Vastgoed Taxaties (NRVT) en gebruiken deze alleen voor het valideren van taxatierapporten. De NRVT is bereikbaar via www.nrvt.nl

Gegevens via andere validatie-instituten

Bij het valideren van taxatierapporten worden er minimale gegevens ingevoerd in de Centrale Registratie Taxatie Database (CRT) van de NRVT.

Indien nodig wordt er informatie opgevraagd van een ander validatie-instituut , als dit noodzakelijk is voor het valideren van een taxatierapport en daarmee aan de door uw aan ons verstrekte opdracht tot dienstverlening te kunnen voldoen.

De volgende gegevens worden in de CRT van de NRVT ingevoerd:

 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Rapportcode (interne nummer van het rapport binnen het validatie-instituut)
 • Datum accepteren opdracht
 • NRVT registratiecode taxatiebedrijf
 • Rapport type
 • Geldverstrekker (indien het een financieringsrapport betreft)

iVALIDATIE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij gebruiken uw gegevens voor het valideren van taxatierapporten en dat proces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen volgens de regelgeving die is vastgelegd door de toezichthouder NRVT. Meer informatie over de NRVT en regelgeving kunt u vinden op: https://www.nrvt.nl/home/validatie-instituten/
 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen
 • Het (mede) uitvoeren van doorlopend toezicht vanuit het NRVT
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

iVALIDATIE neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iVALIDATIE) tussen zit. iVALIDATIE maakt geen gebruik van een dergelijk systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iVALIDATIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

De bewaartermijn van de gegevens in de door uw aangeboden taxatierapporten is vastgelegd in de regelgeving van de NRVT en is op dit moment in elk geval 10 jaar. Zie voor de geldende regelgeving https://www.nrvt.nl/home/validatie-instituten/

De gegevens die in de Centrale Registratie Taxatie( CRT) van de NRVT worden ingevoerd zijn minimaal en worden maximaal 2 jaar bewaard.

Voor het opgeslagen houden voor en ter beschikking stellen van de originele taxatierapporten en bijlagen worden persoonsgegevens bewaard zolang als dit wettelijk is verplicht.

Overige persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor een goede dienstverlening aan u of wettelijk is verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

iVALIDATIE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de validatie van taxatierapporten of om te voldoen aan de geldende regelgeving voor het valideren van taxatieopdrachten zoals deze zijn vastgelegd door de NRVT en bij een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De website van iVALIDATIE BV bevat links naar andere sites die niet tot het netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iVALIDATIE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iVALIDATIE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ivalidatie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iValidatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iVALIDATIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze helpdesk of via info@ivalidatie.nl

Vragen en contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van iVALIDATIE BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Onze klantenservice en helpdesk is telefonisch bereiken via 020-3450034 of per mail via info@ivalidatie.nl