Algemeen Voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


van iVALIDATIE


Artikel 1 Uitleg van begrippen

iVALIDATIE: is een product van iVALIDATIE BV. Gebruik van de naam, het product of onderdelen hiervan kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iVALIDATIE BV.

Opdrachtgever: de relatie van iVALIDATIE BV die een opdracht tot validatie aan iVALIDATIE BV geeft.

Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever tot validatie aan iVALIDATIE BV.

Honorarium: de verschuldigde vergoeding voor de door iVALIDATIE BV verrichte werkzaamheden.

Artikel 2 Uitvoeringswijze

(a) De opdrachtgever verstrekt de opdracht tot validatie aan iVALIDATIE BV enkel via ivalidatie.nl door gebruik van het aanvraagformulier.

Artikel 3 Tarieven

(a) Het honorarium voor een opdracht tot validatie bedraagt € 42,50 exclusief 21% BTW.

(b) De in artikel 3a genoemde tarieven voor validatie zijn inclusief 2 modelwaarderapporten geleverd door de door iVALIDATIE geselecteerde organisaties.

Artikel 4 Betaling

(a) De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst onder vermelding van het referentienummer te worden betaald.

(b) De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de factuur.

(c) De opdrachtgever verleent iVALIDATIE BV machtiging het factuurbedrag af te schrijven voor de levering van de diensten ten behoeven validatie.

Artikel 5 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

(a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot validatie en op door iVALIDATIE BV gesloten overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van validaties. De Algemene Voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers van iVALIDATIE BV zijn niet van toepassing op opdrachten aan iVALIDATIE BV ook niet naast de onderhevige Algemene Voorwaarden. iVALIDATIE BV sluit iedere mogelijke vorm van toepassing van Algemene Voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers/zakelijke relaties uit.

(b) Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden iVALIDATIE BV slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met iVALIDATIE BV zijn overeengekomen. De door iVALIDATIE BV opgestelde Algemene Voorwaarden blijven onder handhaving van dergelijke afwijkingen en / of aanvullingen voor het overige van kracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

(a) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de actuele voorwaarden van de verschillende financieringsinstellingen aan iVALIDATIE BV bij het verstrekken van een opdracht. iVALIDATIE BV kan bij niet of niet volledig verstrekken van bovengenoemde informatie door de opdrachtgever, niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet accepteren van de validatie door een erkende hypotheekverstrekker.

Artikel 7 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

(a) Het Nederlands Recht is van toepassing. Indien geschillen niet onderling worden opgelost, is de rechtbank te Utrecht uitsluitend bevoegd.